1. ANBIEDINGEN

  Al onze offerten worden gemaakt zonder verbintenis en behoudens verkoop. De aankoopvoorwaarden van de klant, voor zover deze strijdig zouden zijn met de onze, kunnen niet tegengesteld worden tenzij ze door ons schriftelijk aanvaard werden.
 2. PRIJZEN

  De door ons opgegeven prijzen zijn berekend aan de huidige wisselkoers, loonschaal en voorwaarden.
  Na de definitieve aanvaarding van het aanbod door beide partijen zullen de overeengekomen prijzen op het ogenblik van de levering of van het einde van de uitvoering van de werken onderhevig zijn aan een wederaanpassing indien sedert de definitieve aanvaarding de koers van de Euro een waardeverandering heeft ondergaan op de officiële wisselmarkt van de Beurs te Brussel, of indien een verhoging van de catalogusprijzen of van de lonen heeft plaatsgehad.
  Behoudens strijdige overeenkomst, schriftelijk vastgesteld, begrijpen onze prijzen geen enkele prestatie buiten onze instellingen.
 3. WAARBORGEN

  1. Bij verkoop : Wij waarborgen geen enkele levering, die niet door ons vervaardigd is. Onze verbintenis beperkt zich tot het overmaken aan de klant, zonder kosten voor onszelf, van het voordeel van de waarborgen verschaft door de betrokken, voortbrengende fabrieken.
   De waarborg is niet van kracht wanneer herstellingen uitgevoerd werden buiten de fabriek en de defecte stukken niet franco aan de fabriek werden teruggezonden.
   De waarborg is ook niet van toepassing wanneer de breuk te wijten is aan verkeerd gebruik, ongeval of onachtzaamheid.
   De waarborg bindt de verkoper niet voor verborgen gebreken en fouten van de verkochte goederen en de koper ziet uitdrukkelijk af van ieder verhaal betreffende niet zichtbare fouten of gebreken, welke de verkoper onbekend waren op het ogenblik van de levering.
  2. Bij het uitvoeren van werken : Onze firma wijst alle verantwoordelijkheid af voor niet zichtbare gebreken.
   In geval van zichtbare gebreken is haar verantwoordelijkheid uitsluitend beperkt tot het terug in orde brengen, door haar zorgen en zonder enige vergoeding van de defecte stukken.
  3. Onze firma wijst alle verantwoordelijkheid af betreffende ongevallen, schade of verlies, toegebracht aan personen of voorwerpen ten gevolge van fouten, zelfs bedrieglijke, van personen in haar dienst, of van haar persoonlijke fouten, zelfs zware.
 4. TAKSENAlle rechten en taksen die de uitvoering van huidig contract bezwaren of kunnen bezwaren, de weelde- en overdrachttaksen inbegrepen, zijn ten laste van de klant.
 5. LEVERINGEN EN RISICO’STenzij anders overeengekomen dienen alle goederen in onze magazijnen afgehaald. Verzendingskosten vallen ten laste van de klant. De transport- risico’s, vertragingen of ongevallen vallen buiten dit contract en wij wijzen alle daarop betrekking hebbende verantwoordelijkheid af. De leveringen geschieden naar beste vermogen en eventuele vertragingen kunnen niet ingeroepen worden om de verkoop te vernietigen of schadevergoeding te eisen.
  Het besturen van tuigen door ons personeel geschiedt op risico en gevaar van de klant. Alle werken door ons personeel in opdracht uitgevoerd, geschieden op risico en gevaar van onze klanten.
 6. BETALINGENAl onze verkopen zijn contant betaalbaar in gangbare speciën. Slechts de betalingen die aan onze firma geschieden, zijn geldig. Wij behouden ons het recht voor, hetzij vóór de uitvoering van de verkoop, hetzij na de gedeeltelijke uitvoering van deze, van onze koper een borgsom te vragen om de goede uitvoering van zijn verplichtingen te verzekeren, zelfs dan wanneer niets dergelijks overeengekomen werd op het ogenblik van het afsluiten van de verkoopsovereenkomst. De redenen van zulkdanig verzoek moeten door ons niet opgegeven worden. De weigering om aan deze voorwaarden te voldoen, geeft ons het recht heel de verkoopsovereenkomst te verbreken of desgevallend het gedeelte van de verkoopsovereenkomst dat nog moet uitgevoerd worden, dit onder voorbehoud van schadevergoeding. Wij zijn niet afhankelijk van de verzekering van de klant voor betaling van openstaande facturen. In geval van tussenkomst van verzekering betaalt de opdrachtgever bij afhaling goederen na uitgevoerde werken. Bij niet-betaling van de volledige prijs van de verkoop op de vervaldag, zal de schuldvordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10 % verhoogd worden, met een minimum van 250 euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding, zonder nadeel voor de verwijlintresten, die verschuldigd zijn aan een rentevoet van 15% vanaf de datum van de factuur, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 7. BETWISTINGENAlle eventuele betwistingen, voortspruitend uit een handelstransactie, met onze firma, zullen beslecht worden door de Handelsrechtbank te Gent.
  Het feit dat wij wissels op onze klanten zouden trekken, stelt geen afwijking aan deze regel aangezien bij wederzijds akkoord aangenomen wordt dat alle betalingen voor verkopen in onze zetel te Deinze geregeld worden.
 8. BELANGRIJKBoten, aanhangwagens, en/of motoren welke door onze diensten werden hersteld, veranderd, hernieuwd, klaargemaakt voor winterberging of nagezien, dienen afgehaald binnen een termijn van veertien dagen, te rekenen vanaf kennisgeving eind der werken. Eens deze termijn verstreken zullen bewaringskosten in rekening gebracht worden à rato van 5 euro. voor motoren en 25 euro per week voor boten en aanhangwagens. Uitgevoerde schilderwerken worden niet gewaarborgd.
  Wij zijn eveneens vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in geval van brand, schade veroorzaakt door water of meteorologische omstandigheden van boten in onze winkel of bergingsplaats ons toevertrouwd door de opdrachtgever. De klant dient zich hiervoor te verzekeren.
 9. OVERNAME VAN EEN VAARTUIGAls de bestelbon melding maakt van de overname van een vaartuig toebehorend aan de koper, dan is de overname afhankelijk van de levering van het vaartuig dat het voorwerp uitmaakt van deze verkoop – indien het over te nemen vaartuig op het ogenblik van de levering van het door de koper bestelde vaartuig niet vrij is van ongevallen of van een eventuele financiering, dit laatste door de koper bewezen, wordt de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontslagen van overname van dat oude vaartuig.
 10. EIGENDOMSVOORBEHOUDDe goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. De koper zal de goederen met zorg behandelen en ze niet voortverkopen, afstaan, in pand geven, uitlenen of er anders over beschikken ten behoeve van derden, totdat de volledige prijs ervan, met inbegrip van eventuele bijkomende kosten, volledig betaald is.
 11. KLACHTENDienen ons toe te komen binnen de 8 dagen na ontvangst der zending en aflevering. Recht op schadeloosstelling beperkt zich tot de onberispelijke vervanging van de tengevolge van een aanwijsbare fabrikatie- of materiaalfout, slecht geleverde artikelen. Voor terugzending is in alle gevallen onze voorafgaande toestemming nodig. Bij niet naleving hiervan zijn alle kosten en nadelen door de terugzending ontstaan, ten laste van de terugzender.